ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja programu TaxPro do wersji 12.0

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 12.0. Abonenci otrzymają aktualizację w ramach obsługi posprzedażnej. Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.
Uwaga: Wersja 12.0 wymaga osobnej aktywacji. Zarówno Aktualizację jak i kod aktywacyjny można pobrać po zalogowaniu na stronie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta..

Zmiany w wersji 12.0

Nowe wzory deklaracji PIT

Program dostosowano do nowych wzorów deklaracji PIT-11(19), PIT-40(17), PIT-4R(3), PIT-8AR(1), PIT-28(16) wraz załącznikami PIT-28/A(13), PIT-28/B(11), PIT/O(18), obowiązujących za rok 2011.
Uwaga: W przypadku PIT-4R oraz PIT-8AR zmienił się wzór, ale nie oznaczenie wzoru – numer w nawiasie.
Nowe są zarówno wzory wydruków jak i wzory deklaracji w postaci elektronicznej (tj. schematy XML). System e-Deklaracje Ministerstwa Finansów akceptuje za rok 2011 wyłącznie deklaracje zgodne z nowymi wzorami.

Zmiany we wzorach deklaracji są związane głównie ze zmianami wprowadzonymi w lipcu 2011 roku w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (D.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681). Zgodnie z art. 31 ust. 1 tej ustawy, jeśli osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, to jej identyfikatorem podatkowym jest PESEL; w przeciwnym razie identyfikatorem jest NIP.
Upraszczając sprawę przyjmujemy, że dla pracowników identyfikatorem jest PESEL, a NIP tylko gdy nie ma numeru PESEL. Dla właścicieli odwrotnie. Identyfikatorem jest NIP, a PESEL tylko gdy nie ma numeru NIP. Jeśli dla jakiegoś właściciela identyfikatorem podatkowym ma być PESEL, to trzeba usunąć NIP z danych tego właściciela.

PIT-40 drogą elektroniczną

Składanie deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną jest nową opcją w programie. Wcześniej możliwy był tylko wydruk tej deklaracji. Dane PIT-40 za rok 2011 zapisane starszą wersją programu są uwzględniane przy tworzeniu nowej deklaracji aktualną wersją programu.

Faktury w walutach obcych

Z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że do fakturowania w walutach obcych potrzebna jest baza danych kursów średnich NBP tych walut. Do obsługi tej bazy danych służy okno, otwierane poleceniem "Kursy walut" z menu "System". W oknie tym wybiera się z kalendarza dzień notowań (tj. publikacji tabeli kursów średnich). Dla wybranego dnia wyświetlane są w postaci listy kursy średnie walut zapisane w bazie danych. Dni, dla których tabela średnich kursów walut jest niepusta, są w kalendarzu zaznaczone pogrubioną czcionką. Dzięki temu łatwo się zorientować, których brakuje.

Tabele średnich kursów popularnych walut, publikowane są na serwerach NBP w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15. Można pobrać je przez Internet klikając w guzik "Pobierz z Internetu". Ewentualnie wczytać z pliku w formacie XML, w jakim dane publikuje NBP (guzik "Wczytaj z pliku"). Jeśli choć jeden użytkownik bazy danych ma dostęp do Internetu, to opcja "Pobierz z Internetu" jest najwygodniejsza i polecana ze względu na to, że eliminuje błędy jakie mogą wystąpić przy ręcznym wpisywaniu kursów.

Niepotrzebne kursy walut można usunąć z tabeli guzikiem "Usuń pozycję". Podczas pobierania tabeli kursów z Internetu, lub wczytywania z pliku, kursy walut już obecnych w tabeli zostają nadpisane; kursy walut, których nie ma w importowanych danych, pozostają w tabeli niezmienione. W przypadku gdy brak dostępu do Internetu lub użytkownicy potrzebują kursów nielicznych walut obcych, kursy walut można wpisać "ręcznie". Służą do tego guziki "Dopisz pozycję", "Edytuj pozycję" oraz "Usuń pozycję". Do kontroli (np. czy w bazie danych są kursy z każdego dnia publikacji) oraz analiz jest przeznaczony guzik "Zestawienie roczne", którego naciśnięcie otwiera zestawienie w postaci PDF kursów średnich waluty wybranej w tabeli, za rok, do którego należy wybrana data.

Przegląd tabel kursów walut, ich pobieranie z NBP oraz roczne zestawienia kursów są dostępne dla każdego użytkownika. Do wczytania tabeli kursów z pliku, dopisania, edycji lub usunięcia pozycji tabeli wymagane jest (gdy są włączone zabezpieczenia) nowe uprawnienie "Edycja kursów walut".

Wyboru waluty faktury dokonuje się w oknie faktury, z listy walut, dla których są zapisane kursy w bazie danych. Domyślnie przyjmowana jest waluta PLN. Wybór waluty innej niż PLN wyklucza naliczanie VAT dla każdej pozycji z osobna. Wprowadzamy to ograniczenie po to, by zminimalizować ilość zaokrągleń przy przeliczaniu kwot z waluty obcej na złote. Walutą korekty jest zawsze waluta korygowanej faktury. Wydruk faktury lub korekty w walucie obcej zawiera pod nagłówkiem dopisek "w walucie obcej" i oznaczenie waluty. Zgodnie z §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur itd., wszystkie kwoty podatku w oknie i na wydruku faktury (cała kolumna kwot podatku na wydruku) są zawsze podane w złotych. Również rozkład podsumowania pozycji według stawek podatku (tabelka "w tym") jest cały w złotych. Wszystkie pozostałe kwoty na fakturze są podane w walucie faktury. Część wydruku faktury, korekty lub specyfikacji VAT marża, zawierająca kwoty w złotych, jest wyraźnie oddzielona grubą linią od reszty wydruku - zawierającej kwoty w walucie obcej. Ponieważ faktura zawiera kwoty w dwóch walutach (tj. obcej i PLN), więc kurs (ściślej: kurs i przelicznik) waluty obcej jest na stałe zapisany w fakturze i niezależny od późniejszych zmian w bazie danych kursów. Kurs waluty obcej zapisany w fakturze jest podany w oknie faktury. Można go zsynchronizować z zapisanym w bazie danych kursów tylko zmieniając walutę faktury (np. na złote i z powrotem na tę samą walutę obcą). W fakturach korygujących obowiązuje zawsze - niezależnie od daty wystawienia korekty - kurs waluty zapisany w korygowanej fakturze. Na wydrukach specyfikacji VAT marża oraz faktur i korekt zawierających kwoty w dwóch walutach (tj. obcej i PLN), podany jest zastosowany kurs waluty obcej.

Ceny towarów i usług są w bazie danych określone wyłącznie w złotych. Natomiast w cenniku (tj. słowniku towarów i usług) są prezentowane po przeliczeniu na walutę, w której wystawiana jest faktura, według kursu z tej faktury.

W kolumnie "Suma brutto" listy faktur, oprócz samej kwoty jest też odtąd podane oznaczenie waluty ("PLN" gdy walutą jest złoty).

Wpłaty za fakturę rejestruje się w walucie faktury. Wpłaty "na konto" kontrahenta można zarejestrować w dowolnej, wybranej walucie; trzeba przy tym podać przelicznik i kurs waluty, bo zwykle nie jest to kurs średni NBP. W związku z tymi zmianami, w raporcie "Rejestr wpłat" dodano kolumnę z oznaczeniem waluty. Raporty należności podają kwoty po przeliczeniu na złote, przy czym kwoty faktury, korekt i wpłat za fakturę przeliczane są według kursu waluty zapisanego w fakturze, a kwota wpłaty "na konto" przeliczana jest według kursu podanego przy rejestracji tej wpłaty.

Faktury wystawione w walutach obcych i wpłaty za nie są eksportowane do modułu księgowego po przeliczeniu na złote według kursu waluty zapisanego w fakturze.

Uwaga:
Starsze wersje programu nie rozpoznają walut obcych (traktują je jak złote). Dlatego nie należy ich używać po wystawieniu faktury w walucie obcej.

Wpłaty na IKZE

Począwszy od roku 2012 można w oknie odliczeń od przychodu właściciela opodatkowanego ryczałtem wprowadzać wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). To nowe odliczenie jest oczywiście uwzględniane przy obliczaniu ryczałtu.

Inne zmiany

  • Wersja 12.0 wymaga osobnej aktywacji.
  • Skala PIT oraz parametry kadrowo-płacowe na rok 2012.

DATA PUBLIKACJI: 2012-01-12 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.