ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 14.2

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 14.2. Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu "Powiadomień o aktualizacjach", albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 14.2

Rejestracja wydatków samochodowych

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie nowe zasady odliczania podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, który aktualnie stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika lub innego dokumentu związanego ze zdarzeniami gospodarczymi wymienionymi w art. 86a ust. 1 i 2 ustawy VAT. Od tej zasady są wyjątki. I tak pełne odliczenie VAT - tj. w wysokości 100% podatku naliczonego VAT - przysługuje w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do działalności gospodarczej tzn. pojazdami wymienionymi w art. 86a ust. 9 ustawy VAT (tj. między innymi pojazdami zakwalifikowanymi jako wielozadaniowe, van, pojazdy specjalne) oraz przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (tj. autobusy). Odliczenie podatku naliczonego VAT w 100% dotyczy również wydatków związanych z innymi pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej - pod warunkiem ustalenia regulaminowych zasad eksploatacji pojazdu oraz prowadzenia określonej przepisami ewidencji przebiegu pojazdu, wykluczających użytkowanie inne niż do celów działalności gospodarczej, a także terminowego złożenia na właściwym formularzu informacji o eksploatacji takiego pojazdu. Brak złożenia informacji lub jej złożenie po terminie czy też nie prowadzenie ww. ewidencji przebiegu pojazdu daje możliwość odliczenia tylko 50% podatku naliczonego VAT określonego na dokumencie związanym z wydatkami dotyczącymi pojazdu. W związku z powyższym w programie wprowadzono następujące modyfikacje:
 • Od kwietnia 2014 r. w oknie rejestracji dokumentów, dla zakupów środków trwałych oraz pozostałych wydatków, przy zaznaczonym "Odliczenie VAT" jest dostępny dodatkowy wybór "dotyczy pojazdu", o wartościach:
  • "nie" – odliczenie nie dotyczy firmowego pojazdu samochodowego;
  • "50%" – odliczenie dotyczy pojazdu firmowego nie spełniającego warunków uprawniających do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT;
  • "100%" – odliczenie dotyczy pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika;
  Gdy wybrana jest wartość "50%", to obok napisu "Odliczenie VAT" wyświetlana jest kwota równa 50% sumy VAT z dokumentu - tj. kwota, która jest odliczana. Oczywiście, w przypadku gdy wybrana jest wartość "100%" lub "nie", to odliczana jest cała suma VAT z dokumentu, więc nie ma potrzeby wyświetlać jej po raz drugi.
 • W oknie-liście zarejestrowanych dokumentów dodano kolumnę "Pojazd", w której podane jest jaki procent podatku podlega odliczeniu w przypadku gdy odliczenie dotyczy pojazdu; w pozostałych przypadkach kolumna jest pusta.
 • Odliczenie 50% podatku z tytułu wykorzystywania pojazdu niespełniającego warunków określonych przepisami uprawniających do pełnego odliczenia VAT, jest uwzględnione w rejestrach VAT nabyć środków trwałych oraz pozostałych nabyć, w zestawieniach tych rejestrów, w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, w raportach zwiększenia i zmniejszenia podatku naliczonego, oraz raporcie ograniczenia zwrotu VAT.
 • W menu "Analizy" okna-listy zarejestrowanych dokumentów dodano zestawienie "VAT od wydatków samochodowych". Ten polimorficzny raport zawiera listę odliczeń VAT za dany miesiąc, dotyczących pojazdów w stosunku do których nie przysługuje pełne odliczenie VAT. Poleceniem "Księguj" z menu okna tego raportu można zapisać do księgi różnicę między podatkiem naliczonym (tj. sumą VAT z zarejestrowanych dokumentów) a odliczonym (tj. sumą VAT z rejestrów nabyć). Raport jest dostępny tylko za miesiące od kwietnia 2014 r., i oczywiście tylko w firmach będących podatnikami VAT.
 • W warunkach wyboru wyciągu z rejestrów dodano pole "Tylko wydatki samochodowe", którego zaznaczenie powoduje, że wyciąg zawiera tylko dokumenty, które w polu "dotyczy pojazdu" mają wybrane "100%" lub "50%". W samym wyciągu dodano kolumnę "Pojazd" - dokładnie taką samą jak w oknie-liście zarejestrowanych dokumentów.
 • Nowe dane wprowadzane przy rejestracji dokumentu, dotyczące pojazdu, są uwzględniane przy eksporcie i imporcie dokumentów w formacie Puzzle XML. W tym celu rozszerzono definicję tego formatu w następujący sposób (informacja dla programistów): W elemencie "rejVAT" dodano opcjonalny element "pojazd". Jego obecność oznacza, że odliczenie VAT dotyczy nabycia związanego z pojazdem firmowym. Element "pojazd" może zawierać element "nr" - tj. numer rejestracyjny pojazdu. Element "pojazd" może też zawierać element "odlicz", o wartości "50", co oznacza że odliczeniu podlega 50% podatku od nabycia związanego z tym pojazdem.
  Aktualny schemat XML plików dokumentów jest tutaj.

Inne zmiany

 • Układ - tj. kolejność kolumn - raportów polimorficznych w postaci PDF, arkusza kalkulacyjnego OpenDocument oraz Excel jest teraz taki sam jak na ekranie, tj. uwzględniający ewentualne zmiany wprowadzone przez użytkownika.
 • Raporty polimorficzne zostały ponadto wyposażone w dwie dodatkowe opcje dostępne w menu "Raport" i na pasku poleceń: wycinania pozycji i edycji dokumentu źródłowego.
 • Wycięcie pozycji polega na usunięciu jej tylko z raportu, oraz odpowiedniej zmianie w podsumowaniu (o ile podsumowanie występuje). Wycinanie pozycji jest możliwe tylko w raportach, w których nie jest dostępna opcja księgowania - np. w raporcie "Dekretacje".
 • Edycja dokumentu jest możliwa tylko w raportach bazujących na zarejestrowanych dokumentach - np. w raporcie "VAT od wydatków samochodowych" czy raportach złych długów. Oprócz polecenia "Edytuj dokument" i guzika edycji rekordu na pasku poleceń, edycje dokumentu wywołuje klawisz [Enter] lub podwójne kliknięcie na pozycji raportu. Zmiany wprowadzone w dokumencie są widoczne w raporcie dopiero po jego ponownym utworzeniu.
 • Wyciąg z rejestrów przekształcono w raport polimorficzny. Dzięki temu obsługa raportów jest ujednolicona, a wyciąg z rejestrów może być zapisany również jako arkusz kalkulacyjny OpenDocument. Trzeba tylko zwrócić uwagę, że zmiany wprowadzane w dokumentach są widoczne w wyciągu dopiero po jego ponownym sporządzeniu.
 • W dokumentach zakupowych z datą 1. kwietnia 2014 lub późniejszą, jeśli nie jest zaznaczone „Odliczenie VAT”, to nie pojawiają się wybory: „paliwa” i „pojazdy”. Dane te były wykorzystywane w deklaracjach VAT-7,7K, ale zostały usunięte z deklaracji już kilka lat temu. W systemie pozostawały w celach jedynie informacyjnych - w raporcie "Podatek nie do odliczenia", ale od 1. kwietnia 2014 r. są zbędne.
 • Ww, raport jest, w konsekwencji, dostępny tylko za miesiące do marca 2014 r.
 • Polecenie "Rozliczenie pojazdu" zostało przeniesione z menu "Analizy" okna-listy firm do menu "Operacje", i wraz z poleceniem "Ewidencja przebiegu" umieszczone w podmenu "Pojazdy prywatne właścicieli". Podobnie w oknie-liście zarejestrowanych dokumentów - polecenie "Rozliczenie pojazdu" zostało przeniesione z menu "Analizy" do menu "Operacje", oraz przemianowane na "Rozliczenie prywatnego pojazdu właściciela".
 • W zestawieniu "Wady zapisów", przy dokumentach, dla których nie uda się uzyskać odpowiedzi VIES, umieszczany jest znak "?" zamiast "J".
 • (wer. 14.2.5) Poprawione odliczanie wydatków samochodowych w firmach ryczałtowych.
 • (wer. 14.2.6) Poprawiony zapis raportów do postaci arkuszy kalkulacyjnych.

DATA PUBLIKACJI: 2014-09-08 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.