ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 15.8

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 15.8. Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 15.8

Uwaga: Nowa wersja programu zmienia strukturę bazy danych.

Dodane deklaracje VAT-8 i VAT-9M

Firmy niebędące podatnikami VAT muszą rejestrować należny VAT i sporządzać deklaracje VAT-8 lub VAT-9M. Obowiązek ten nabrał jeszcze znaczenia w związku z wprowadzeniem od 2015-08-01 nowych przepisów w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji dotyczących odwrotnego obciążenia. Wobec tego konieczna była zmiana sposobu rejestracji dokumentów w firmach niebędących podatnikami VAT. Oprócz dotychczasowych dekretacji dodano nowe z dopiskiem „Należny VAT”. Dokumenty, które nie trafiają do księgi przychodów, tylko do rozliczenia należnego VAT, nie mają numerów w księdze. W oknie-liście zarejestrowanych dokumentów firm niebędących podatnikami VAT, dodano dwie nowe kolumny: „Netto” i „VAT”, w których widnieją kwoty netto i należnego VAT, oraz kolumnę „Należny VAT”, zawierającą tytuł należnego podatku (ustawiony w oknie rejestracji dokumentu). Ta ostatnia kolumna dodana została też w oknach-listach zarejestrowanych dokumentów firm będących podatnikami VAT.
Deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla tych podmiotów prowadzących działalność, które nie są czynnymi podatnikami VAT i w związku z tym nie składają deklaracji VAT-7 ani VAT-7K, ale w danym miesiącu dokonały importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami. Deklaracja VAT-9M składana jest tylko po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Natomiast deklaracja VAT-8 dotyczy podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT, ale zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Deklaracja ta dotyczy tych samych transakcji co w deklaracji VAT-9M, ale ponadto wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Deklaracja VAT-9M składana jest w każdym kolejnym miesiącu.
Dla firm niebędących podatnikami VAT można utworzyć raport pozostałych transakcji oraz zestawienie jego miesięcznych podsumowań poleceniami „Należny VAT” i „Należny VAT okresowo” z menu „Analizy” › „VAT” okna-listy zarejestrowanych dokumentów. Zestawienie to jest również dostępne z menu „Analizy” › „Zestawienia VAT” firmy. Tam też umieszczono polecenia „VAT-8” i „VAT-9M”.

Precyzyjniejsze definiowanie opodatkowania VAT

Dodanie deklaracji VAT-9M i VAT-8 do wcześniej zaimplementowanych deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE i VAT-27, wymaga bardziej precyzyjnego określenia opodatkowania danego podmiotu prowadzącego działalność podatkiem od towarów i usług. Chodzi o to by wiedzieć jakie deklaracje VAT i za jaki okres powinna złożyć dana firma. Dlatego na stronie „Forma opodatkowania” okna edycji danych firmy sekcja poświęcona VAT została rozbita na „VAT” (VAT krajowy) i „VAT-UE” (VAT unijny). Można niezależnie definiować kiedy firma podlega, któremu z nich. Dopisanie, edycja albo usunięcie okresu z listy, która jest w danym momencie aktywna, następuje po naciśnięciu - odpowiednio - [Insert], [Enter] albo [Delete] na klawiaturze. Te same polecenia znajdują się w menu, które otwiera się po kliknięciu prawym guzikiem myszy na pozycje listy. Dla unijnego VAT podaje się tylko okresy (od miesiąca do miesiąca), w których firma jest jego podatnikiem. Dla krajowego VAT dotychczasowe ustawienia zostały rozszerzone przez wprowadzenie okresów zwolnienia oraz umożliwienie definiowania okresów nie tylko kwartalnych, ale też miesięcznych. Dla każdego z okresów krajowego VAT można (ale nie trzeba) podać datę rejestracji danej metody rozliczeń lub datę zwolnienia. Wobec tego pole „Data pierwszej czynności opodatkowanej” w tym oknie straciło sens i zostało skasowane (sama data, podczas konwersji bazy przenoszona, jest do nowego pola). Podobnie zbędne i skasowane są pola „Podatnik VAT” i „Posiada numer VAT-UE”. Ich wartość dla poszczególnych miesięcy jest teraz wyznaczana na podstawie zdefiniowanych okresów, odpowiednio „VAT” i „VAT-UE”.
Pole „Złożył kaucję gwarancyjną” zostało również skasowane ponieważ przepisy o kaucji gwarancyjnej zostały uchylone.

Zmodyfikowany raport deklaracji VAT (tylko w linij TaxPro)

W związku z wprowadzeniem obsługi nowych deklaracji i informacji VAT-8, VAT-9M i VAT-27, oraz zmianą sposobu definiowania okresów opodatkowania VAT i VAT-UE, odpowiednio zmodyfikowany został „Raport deklaracji VAT” (dostępny tylko w TaxPro z aktywnym modułem księgowym) wywoływany z menu „Firmy” okna-listy firm. Zestawienie to jest odtąd miesięczne a nie kwartalne. Znajdują się w nim tylko firmy, które złożyły lub powinny złożyć jakąś deklarację lub informację VAT za dany miesiąc lub kwartał kończący się tym miesiącem. Oprócz nazwy i NIP'u firmy zestawienie zawiera teraz również informacje: czy w danym miesiącu firma jest czynnym podatnikiem VAT a jeśli tak to jaki jest okres rozliczeniowy (kolumna „VAT”), czy firma jest podatnikiem VAT UE (kolumna „UE?”), oraz po jednej kolumnie dla każdego rodzaju deklaracji i informacji VAT jaką można sporządzić i złożyć przy użyciu programu.
Dla każdej deklaracji/informacji podane jest czy została złożona. Puste pole oznacza że nie. Możliwe napisy w kolumnie to:
 • „przekazana” – deklaracja przekazana osobie upoważnionej do złożenia,
 • „złożona” – deklaracja złożona w urzędzie lub wysłana pocztą,
 • „UPO” – złożono e-deklarację i otrzymano potwierdzenie,
 • „sprawdź” – status e-deklaracji wymaga sprawdzenia.
 • Pojedyncza gwiazdka przy jednym z wyżej wymienionych napisów oznacza, że deklarację złożono, chociaż nie należało. Dwie gwiazdki w pustym polu oznaczają, że deklaracji nie złożono, a należy ją złożyć.

Inne ulepszenia i zmiany

 • Do menu „Analizy” › „Zestawienia VAT” przeniesione zostało menu „VAT-7,7K”, które dotąd znajdowało się w menu głównym, obok menu „Analizy”.
 • Do pola płatności w oknie edycji dokumentu dodano podręczne menu (pokazywane po kliknięciu prawym klawiszem myszy) umożliwiające dodanie, edycję i usunięcie płatności.
 • W oknie wyników wyciągu z rejestrów dodano kolumnę VAT.
 • Adres w oknie kontrahenta nie jest odtąd rozbity na dwie części. Ułatwia to zmieszczenie w nim długich nazw ulic lub miejscowości.
 • Można odtąd nie tylko importować dane kontrahentów z plików tekstowych, ale również eksportować dane wszystkich kontrahentów firmy lub wspólnych do takich plików. Służy do tego polecenie „Export” w menu „Tabela” okna-listy kontrahentów.
 • (wer. 15.8.5) Poprawione wklejanie adresu kontrahenta pobranego z VIES.

DATA PUBLIKACJI: 2015-10-01 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.