ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 15.9

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 15.9. Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 15.9

Uwaga: Nowa wersja programu zmienia strukturę bazy danych.

Nowe opcje w środkach trwałych

Jeśli nabycie środka trwałego sfinansowano w całości lub części z dotacji lub dopłaty, to kwotę lub procent tej dotacji lub dopłaty można podać w danych środka trwałego, w nowym polu „w tym nie stanowi kosztów” znajdującym się pod polem „Wartość początkowa”. Można podać krótki opis dotacji, który znajdzie się na wydruku karty środka trwałego. Wprowadzenie niezerowej kwoty lub procentu dotacji powoduje, że nie całe odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów.
Pole „w tym nie stanowi kosztów” jest też przeznaczone do wpisania kwoty nadwyżki ponad ustawowy limit odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego (KŚT="741"), wynoszący równowartość 20000 euro w przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP z dnia przyjęcia samochodu do używania. Sprawdzenie czy limit nie jest przekroczony jest automatycznie wykonywane przez program po zmianie wartości początkowej lub daty przyjęcia do używania.
To na stronie „Odpisy amortyzacyjne” okna „Plan amortyzacji” znajduje się pole „Pokaż tylko koszty (..)”. Jego zaznaczenie powoduje pokazanie tylko kwot stanowiących koszty, a odznaczenie - całych odpisów.
Jeśli nie całe odpisy amortyzacyjne stanowią koszty, to wydruk karty środka trwałego zawiera dodatkową tabelkę wypełnioną częściami kwot odpisów amortyzacyjnych stanowiącymi koszty uzyskania przychodów. Tabela jest zatytułowana „Koszty uzyskania przychodów” i pokazuje ten sam zakres miesięcy co tabelka odpisów amortyzacyjnych.
Dopisując nowy środek trwały lub edytując istniejący, można podać kwotę odpisów amortyzacyjnych dokonanych przed przyjęciem środka do używania - tj. podczas jego poprzedniego używania zakończonego np. likwidacją z powodu zaprzestania użytkowania. Kwotę tę należy wpisać w pole „Wcześniejsze odpisy”, pod polem „Data przyjęcia do używania”. Podana kwota wpływa na okres amortyzacji, a w przypadku metody degresywnej, również na wysokość odpisów.
Ulepszenie środka trwałego może mieć ujemną wartość, co oznacza anulowanie wcześniejszego ulepszenia lub po prostu odjęcie jakiejś części środka trwałego.
Plany amortyzacji sięgają teraz roku 2046 - tj. o 25 lat dalej niż w poprzednich wersjach programu.

Zmienność formy opodatkowania PIT

Nie trzeba tworzyć nowej firmy gdy zmienia się jej forma opodatkowania PIT. Na zakładce „Forma opodatkowania” okna „Edycja danych firmy”, w sekcji poświęconej podatkowi dochodowemu, wybór między księgą a ryczałtem może być teraz dokonywany niezależnie dla różnych zakresów lat. Zasada działania i obsługa są analogiczne jak dla okresów opodatkowania VAT. Przy pierwszym uruchomieniu program przepisuje dotychczasowe ustawienia formy opodatkowania PIT jako obowiązujące „od zawsze”. Zaznaczenie „Najem lub tp.” nadal odnosi się do wszystkich lat działalności.

Wydruk duplikatów faktur

W oknach faktury, rachunku i korekty, po naciśnięciu guzika [Drukuj] pojawia się wybór (menu) czy drukować fakturę czy duplikat. Jeśli wybierze się wydruk duplikatu, to trzeba jeszcze podać datę sporządzenia duplikatu. Na wydruku, pod numerem faktury widnieje wtedy dopisek „DUPLIKAT z dnia” i podana data.

Podpisywanie VAT-UE(3), VAT-UEK(3) i VAT-27 "danymi autoryzującymi

Deklaracje VAT-UE(3), VAT-UEK(3) i VAT-27 dla osób fizycznych można odtąd składać drogą elektroniczną z „danymi autoryzującymi”.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Ponieważ zdarzały się przypadki uszkodzeń plików edeklar.tsu, rejestry deklaracji zostają przeniesione do baz danych MS Access: deklaracje właścicieli - do plików wsl????.mdb, deklaracje firm i pracowników do plików frm????.mdb. Nie należy sporządzać deklaracji starszymi wersjami programu, bo nie będą widziane przez nową wersję.
  • W rejestrze deklaracji, w kolumnie „Symbol” dla nowych zapisów podane jest pełne oznaczenie deklaracji ( z numerem wersji ) - np. „VAT-7(15)” zamiast dotychczasowego „VAT-7”.
  • W menu „Deklaracja” okna-rejestru deklaracji jest nowe polecenie „Kto zmienił status”. Powoduje ono wyświetlenie nazwy użytkownika, który jako ostatni zmienił status danej deklaracji - tj. zarejestrował ją lub wysłał. Taka informacja przypisywana jest do deklaracji od tej wersji programu, i tylko gdy włączone są zabezpieczenia (tj. identyfikowani są użytkownicy). Jeśli informacja o użytkowniku nie jest przypisana do deklaracji, to przyjmowane jest że zmiany dokonał „administrator”.
  • Od 2015-07-01 NBP zmienił sposób publikowania kursów walut za lata ubiegłe. Program dostosowano do zmian.
  • Imię i nazwisko osoby podpisującej deklaracje POLTAX PIT-11 lub PIT-40 podpowiadane jest takie jak podane na stronie „Kadry i płace” okna danych firmy - tak samo jak jest w przypadku deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.
  • (wer. 15.9.7) Poprawiony odczyt ustawień formy opodatkowania PIT firmy.
  • (wer. 15.9.7) Odblokowany podgląd deklaracji w oknie podpisywania/wysyłania seryjnego.

DATA PUBLIKACJI: 2015-12-21 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.