ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 16.6

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 16.6.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 16.6

Uwaga: Nowa wersja programu zmienia strukturę bazy danych.
Aktualizację należy wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych. Użycie starszych wersji Puzzle 2010 do pracy na najnowszej wersji bazy, wywołuje błędy bazodanowe i może spowodować uszkodzenie danych.

Obsługa JPK_VAT

Obowiązek comiesięcznego przekazywania w postaci elektronicznej pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) obejmuje duże podmioty od lipca 2016 r., a od stycznia 2017 r. obejmie również małe i średnie podmioty. JPK_VAT ma być tworzony i przekazywany za każdy miesiąc osobno, nawet jeśli podatnik rozlicza VAT kwartalnie.

Polecenie tworzenia JPK_VAT zostało w programie umieszczone tam gdzie znajdują się polecenia tworzenia deklaracji VAT – w menu "Analizy -> Zestawienia VAT" okna firm oraz okien zarejestrowanych dokumentów. Zgodnie z instrukcją MF podsumowanie JPK_VAT musi zgadzać się z kwotami wykazanymi w deklaracji VAT-7. Ponieważ niektóre kwoty (kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, kwoty podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu i paliw silnikowych oraz kwoty w części „d.3. podatek naliczony – do odliczenia”) wprowadzane są bezpośrednio w oknie deklaracji, trzeba najpierw zarejestrować deklarację przed utworzeniem JPK_VAT aby ww. kwoty zostały w nim uwzględnione, i aby JPK_VAT był zgodny z deklaracją VAT-7. Podobnie w przypadku VAT-7K, z tym że dotyczy to wtedy tylko tworzenia JPK_VAT za ostatni miesiąc kwartału.

Ponieważ rejestry sprzedaży i rejestry pozostałych transakcji w pliku JPK_VAT muszą zawierać daty wystawienia dokumentów, w oknie edycji dokumentu VAT to pole zostaje udostępnione do edycji nawet przy zaznaczeniu że płatności uregulowano na czas. Aby ograniczyć konieczność uzupełniania daty wystawienia we wcześniej zarejestrowanych dokumentach VAT, przyjmujemy że data wystawienia jest w nich równa dacie zdarzenia, o ile nie wprowadzono jakiejś innej. Przed złożeniem JPK_VAT należy zmienić datę wystawienia w tych dokumentach, w których ma być inna niż data zdarzenia.

Rejestrowanie i wysyłka JPK

Dokumenty JPK, są w Puzzlach obsługiwane analogicznie jak deklaracjami; mogą być rejestrowane, podpisywane, wysyłane do MF, zaś po zarejestrowaniu lub wysyłce pojawiają się w oknie deklaracji. Można na nich wykonać większość operacji, które można wykonać na deklaracjach. Dokumentów JPK dotyczą też ustawienia z menu "System -> Ustawienia -> e-Deklaracje". W szczególności ustawienie "na niby", które skutkuje tym, że dokumenty JPK wysyłane są do systemu testowego; bez realnych konsekwencji. Zarejestrowane dokumenty JPK można też podpisywać, wysyłać i pobierać dla nich UPO w ramach operacji seryjnych, gdzie są traktowane na równi z deklaracjami. Różnice w obsłudze wynikają z różnic w naturze między dokumentami JPK a deklaracjami. Na przykład dokumentów JPK nie można edytować. Brak okna edycyjnego, oznacza że nie ma też typowego dla tych okien menu, z którego wybiera się wysyłkę lub rejestrację z wybranym statusem. Zamiast tego, po wywołaniu polecenia utworzeniu JPK, pojawia się okno dialogowe "Opcje JPK", w którym można wybrać rodzaj operacji, w tym zapis JPK do pliku bez wpisywania do rejestru. Brak edycji JPK oznacza również, że dokumenty JPK nie mają statusu "w przygotowaniu". Polecenie "Otwórz" w oknie rejestru deklaracji lub oknie operacji seryjnych powoduje dla dokumentów JPK utworzenie i otwarcie polimorficznego raportu przedstawiającego w możliwie przystępny, uproszczony sposób dane z plików JPK. Ponadto, przy otwarciu dokumentu JPK program pyta czy sprawdzić aktualność dokumentu; jeśli tak, to jest generowany aktualny, pomocniczy dokument i porównywany z otwieranym, a informacja o wyniku porównaniu wyświetla się w postaci komunikatu.

Alternatywą dla wysyłania JPK z naszego programu jest zapisywanie pliku (w oknie "Opcje JPK" lub polecenie "Zapisz do pliku XML" z menu "Deklaracja" okna ejestru deklaracji), a następnie wysyłanie go przy użyciu darmowej aplikacji "Klient JPK" udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Ta aplikacja może się przydać w sytuacjach awaryjnych.

Zmiany w obsłudze JPK_FA

W module fakturowania polecenie "Export JPK_FA" zostało przemianowane na "JPK_FA" i przeniesione z menu "Tabela" do menu "Raporty". Gdy włączone są zabezpieczenia, wymaga uprawnienia do analiz i zestawień, a w przypadku gdy JPK_FA ma być zarejestrowany lub wysłany, również uprawnienia do podpisywania i składania deklaracji. Rejestracja ani wysyłka nie są możliwe gdy polecenie "JPK_FA" powoduje utworzenie kilku plików (osobny plik dla każdej waluty, w której fakturowano), bo Ministerstwo Finansów nie umożliwia na razie łącznej wysyłki kilku plików JPK. Jeśli to ograniczenie nie zostanie zniesione, to w przyszłej wersji programu w oknie "Opcje JPK" pojawi się lista utworzonych plików JPK, a operacje będą dotyczyły jednego, wybranego pliku.

Inne ulepszenia i zmiany

 • Przy okazji implementacji JPK, które mogą być tworzone za dowolne okresy - niekoniecznie pełne miesiące, rozszerzone zostało oznaczenie okresu w oknie deklaracji. W nowo rejestrowanych deklaracjach i JPK nie jest to już tylko ostatni miesiąc okresu, za który składana jest deklaracja, ale pełne oznaczenie okresu – rok, kwartał, zakres miesięcy, miesiąc lub zakres dat. Jeśli wybierze się uporządkowanie deklaracji po okresie, to będą uporządkowane po dacie końcowej okresu czyli jak dotąd.
 • Rozszerzono zakres danych osób fizycznych pobieranych z GUS, w szczególności o numer domu i numer lokalu.
 • Edycja kwoty podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, została przeniesiona z osobnego okna "Remanent likwidacyjny" do okna VAT-7.
 • Szablony świadectwa pracy, umowy o pracę i aneksu do umowy o pracę dostosowano do aktualnych przepisów. W szablonie świadectwa pracy dopisany został tylko numer PESEL pracownika. W szablonie umowy o pracę dopisano nowe punkty: dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad wymiar czasu pracy oraz przyczyny uzasadniające zawarcie umowy. Podobnie w szablonie aneksu do umowy o pracę. Jeśli użytkownik zmieniał któryś z tych trzech szablonów (SwiaPrac.rtf, UmowPrac.rtf lub aneks.rtf), i chciałby by te zmiany nadal były widoczne w dokumentach, to musi przekopiować zmiany do nowych szablonów: SwiaPrac2.rtf, UmowPrac2.rtf i aneks2.rtf. Ścieżka do katalogu szablonów jest podana w oknie „Informacje o programie".
 • Na dwuczęściowym wydruku księgi uwagi były drukowane w kolumnie kosztów badawczo-rozwojowych.
 • (wer. 16.6.12) Poprawiono błąd uniemożliwiający w niektórych przypadkach zapisanie dokumentów kosztowych.
 • (wer. 16.6.13) Usunięto problem z prezentowanie terminu płatności.
 • (wer. 16.6.14) Poprawione numerowanie w rejestrach nabyć.
 • (wer. 16.6.17) Poprawione ładowanie raportów do Excela.
 • (wer. 16.6.17) Poprawiony odczyt poprzednich korekt VAT-UEK.
 • (wer. 16.6.17) Poprawiona ilość załączników VAT-ZD w e-deklaracji.
 • (wer. 16.6.17) Poprawiona wartość zlikwidowanych środków trwałych niepodlegających amortyzacji.
 • (wer. 16.6.17) Poprawione zachowanie dat w oknie rejestracji dokumentu.

DATA PUBLIKACJI: 2016-11-28 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.