ADAD Pomoc Techniczna
Aktualizacja 20.0 - poprawiona

Ukazała się kolejna aktualizacja programu TaxPro do wersji 20.0.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Przypominamy:
Od 1 stycznia 2020 r. oprogramowanie Puzzle / TaxPro nie będzie wspierać Windows starszych niż Windows 7 / Windows 2008R2. Po tej dacie instalacja nowych wersji Programu nie będzie możliwa na starszych systemach.

Zmiany w wersji 20.0

Indywidualne rachunki podatkowe

W programie zaimplementowano indywidualne rachunki podatkowe, na które należy wpłacać podatek VAT, PIT i CIT od 1 stycznia 2020 r. Zmiana polega na rozszerzeniu w oknie przelewu podatkowego listy rachunków odbiorcy o indywidualny rachunek podatkowy utworzony na podstawie NIP podatnika albo, w przypadku gdy podatnikiem jest osoba fizyczna, indywidualny rachunek podatkowy utworzony na podstawie PESEL podatnika. Jeśli w danych podatnika jest prawidłowy NIP, to w oknie przelewu podpowiadany jest indywidualny rachunek podatkowy utworzony na jego podstawie. Jeśli w danych nie ma NIP, a jest PESEL, to podpowiadany jest indywidualny rachunek utworzony na podstawie PESEL. Jeśli w danych podatnika nie ma ani NIP ani PESEL, to podpowiadany jest rachunek urzędu skarbowego właściwy dla podatku.

Nowe wzory PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25), IFT-1/IFT-1R(15)

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25) i IFT-1/ IFT-1R(15), które są wymagane od 1 stycznia 2020 r. za 2019 r.
Udostępniamy również odpowiednie formularze PDF, choć deklaracje te składa się wyłącznie w postaci elektronicznej.

W deklaracjach PIT-4R(9) i PIT-8AR(8) jest dodatkowy wybór rodzaju korekty w poz.7. Ten wybór łączymy w oknach deklaracji z wyborem celu złożenia formularza (poz.6).

Największe zmiany nastąpiły w informacji PIT-11(25). Pojawiło się wiele nowych pozycji związanych z zerowym PIT dla młodych. Wszystkie te pozycje zaznaczają się w oknie PIT-11 na czerwono jeśli zawierają kwoty niezgodne z listami płac lub umowami o dzieło i zleceniami, i mogą być uzgodnione guzikiem [Aktualizuj].

Bardziej kłopotliwa jest jednak zmiana polegająca na wprowadzeniu numerów informacji w roku, wskutek czego może być wiele informacji (dotyczących kolejnych przychodów) za jeden rok. W dodatku każda z tych informacji powinna być niezależnie korygowana. Żeby to osiągnąć w Programie przyjmujemy, że poszczególne informacje sporządzane są za rozłączne okresy w roku. Formalnie informacje składane są za cały rok, z kolejnymi numerami, ale w rejestrze deklaracji numery informacji związane są z okresami, za które informacje są sporządzane.

Polecenie „Zestawienia” -> „PIT-11” w oknie-liście pracowników, powoduje od roku 2019 wyświetlenie listy okresów w danym roku, za które złożono już PIT-11 (dla tych okresów można sporządzić tylko nową korektę) lub za które można utworzyć nowy PIT-11 (z nowym numerem informacji). Końcem ostatniego okresu jest mniejsza z dat: aktualnej albo końca roku, za który sporządzana jest informacja. Po wybraniu okresu otwierane jest okno PIT-11 z odpowiednimi ustawieniami pól „Korekta” i „Nr informacji”. W przypadku nowego PIT-11 (tj. nowego okresu) lepiej nie zmieniać podpowiadanego numeru informacji, chyba że sporządzano i składano jakieś PIT-11 poza Programem, i trzeba uwzględnić ich numery. W przypadku korekty pole numeru informacji w ogóle nie jest dostępne do edycji.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Przy eksporcie pojedynczej firmy jej zestaw kont jest odtąd umieszczany w pliku PUX. Przy imporcie pojedynczej firmy jej zestaw kont z pliku PUX jest dopisywany jako nowy w bazie docelowej. Jeśli więc wiele firm ma wspólny zestaw kont, to lepiej eksportować i importować bazę danych w całości, gdyż importując firmy pojedynczo uzyskamy w bazie docelowej wiele jednakowych zestawów kont.
  • Ulepszono rozpoznawanie certyfikatów kwalifikowanych na kartach DARK sprzedawanych przez Sigillum. Ze względu na pewne wady oznaczeń tych certyfikatów nie były one rozpoznawane przez Program jako kwalifikowane. Ulepszenie dotyczy działania przy ustawieniu „System” -> „Ustawienia” -> „e-Deklaracje i JPK” -> „Funkcje używane do podpisywania” -> „instalowane z certyfikatem” -> „Sigillum, karta DARK”.
  • Ulepszono działanie podpisywania przy ustawieniu „System” -> „Ustawienia” -> „e-Deklaracje i JPK” -> „Funkcje używane do podpisywania” -> „standardowe Windows”.
  • Na pasku poleceń okna-listy pracowników umieszczony został guzik „PIT-11”, którego naciśnięcie skutkuje tym samym co polecenie „PIT-11” w menu „Zestawienia”. Ten sam skutek można też uzyskać naciskając klawisz [F11].
  • Jeśli w oknie faktury wybrany jest sposób zapłaty „przelew”, to zaznaczenie „Split payment” nie powoduje zmiany terminu zapłaty na domyślny dla przelewu.
  • W wersji PostgreSQL poprawiono błąd powodujący, że na liście płac zamiast opisu czwartego dodatku podlegającego ZUS i PIT występował opis dodatku trzeciego.
  • (wer 20.0.6) W PIT-11 ulepszono rozpoznawanie zerowego PIT dla młodych w przypadku niskiego wynagrodzenia.
  • (wer 20.0.6) W PIT-11 w przypadku zerowego PIT dla młodych wykazywana jest kwota składek ubezpieczenia zdrowotnego do odliczenia.

DATA PUBLIKACJI: 2020-01-02 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.